Psykoterapi

Individuell psykoterapi enligt metoderna KBT & ACT för vuxna och ungdomar.

Start 5 Psykoterapi

Psykoterapi: KBT (Kognitiv Beteendeterapi)

KBT (Kognitiv Beteendeterapi) är ett samlingsnamn för psykoterapier där vi tränar på att förändra och använda oss av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Fokus i KBT ligger på samspelet både mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. En behandling enligt KBT kan struktureras på olika sätt beroende på aktuell problematik och behov. Det finns en bred verktygslåda i KBT som skapar goda förutsättningar för att arbeta på ett sätt som passar just dig.

Vid kognitivt arbete med tankar får du hjälp att undersöka, medvetandegöra, hitta förhållningssätt till, och ibland förändra, destruktiva tankemönster med hjälp av olika tekniker. I arbetet med beteenden arbetar du med beteendeförändring med hjälp av olika tekniker såsom beteendeaktivering, exponering, färdighetsträning och beteendeexperiment kopplad till aktuell problematik. Då kan även få arbeta med strategier för att medvetandegöra samt ta hand om känslor och kroppsliga reaktioner på mer hjälpsamma sätt.

Psykoterapi: ACT (Acceptance and Commitment therapy)

I ACT (Acceptance and Commitment therapy) (en tredje vågens KBT) arbetar vi med beteendeförändring för att du ska kunna leva ett liv enligt dina värderingar och din längtan. Vi arbetar för ett mer öppet och tillåtande förhållningsätt till tankar och känslor, till livet och till den smärta som där ibland ingår. Beroende på behov och problematik får du lära dig acceptansstrategier, strategier för att få distans till ohjälpsamma tankemönster, öva förmågan till medveten närvaro (mindfulness) och perspektivtagande, samt med värderingar och riktningen framåt i ditt liv.

Vad metoderna inom KBT-paraplyet har gemensamt är att de är strukturerade och aktiva behandlingsmetoder där behandlare och klient samarbetar enligt en uttalad riktning eller uppsatta mål i enlighet med dina värderingar och behov sin klient. Vi försöker att identifiera, bemöta och ibland hitta nya förhållningssätt till tankar, känslor och beteenden. På så sätt skapas möjligheten till nya sätt att hantera och förhålla sig till upplevda problem, så att dessa inte behöver utgöra ett stort hinder i livet. KBT har ett gott forskningsstöd bland annat för behandling av depressiva syndrom, ångestproblematik och fobier, stress och utmattning, sömnproblematik och beteendeproblematik.

Psykoterapi: CFT (Compassionfokuserad terapi)

CFT (Compassionfokuserad terapi) är en integrativ behandlingsmetod där vi arbetar med att bygga upp en inre trygghet som vi behöver när vi möter olika delar av livet. Vi tränar på att utveckla ett omhändertagande förhållningssätt med värme, förståelse och medkänsla gentemot oss själva och andra. Vi kan arbeta med självkritik, skam, med låg självkänsla och med reglering av känslor.

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Individ:

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.