KBT

KBT (Kognitiv Beteendeterapi) för vuxna och ungdomar.

Start 5 KBT

Psykoterapi: KBT (Kognitiv Beteendeterapi)

KBT (Kognitiv Beteendeterapi) är ett samlingsnamn för psykoterapier där vi tränar på att förändra och använda oss av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Fokus i KBT ligger på samspelet både mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. En behandling enligt KBT kan struktureras på olika sätt beroende på aktuell problematik och behov. Det finns en bred verktygslåda i KBT som skapar goda förutsättningar för att arbeta på ett sätt som passar just dig.

Vid kognitivt arbete med tankar får du hjälp att undersöka, medvetandegöra, hitta förhållningssätt till, och ibland förändra, destruktiva tankemönster med hjälp av olika tekniker. I arbetet med beteenden arbetar du med beteendeförändring med hjälp av olika tekniker såsom beteendeaktivering, exponering, färdighetsträning och beteendeexperiment kopplad till aktuell problematik. Då kan även få arbeta med strategier för att medvetandegöra samt ta hand om känslor och kroppsliga reaktioner på mer hjälpsamma sätt.

Vad metoderna inom KBT-paraplyet har gemensamt är att de är strukturerade och aktiva behandlingsmetoder där behandlare och klient samarbetar enligt en uttalad riktning eller uppsatta mål i enlighet med dina värderingar och behov son klient. Vi försöker att identifiera, bemöta och ibland hitta nya förhållningssätt till tankar, känslor och beteenden. På så sätt skapas möjligheten till nya sätt att hantera och förhålla sig till upplevda problem, så att dessa inte behöver utgöra ett stort hinder i livet. KBT har ett gott forskningsstöd bland annat för behandling av depressiva syndrom, ångestproblematik och fobier, stress och utmattning, sömnproblematik och beteendeproblematik.

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.

Vad innebär KBT?

KBT som är en förkortning av kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där vi tränar på att förändra och/ eller hitta mer hjälpsamma förhållningssätt till våra tankar, känslor och beteenden med syfte att minska psykologiska problem och lidande. KBT har god evidens och stöd i forskning för många olika tillstånd, såsom depression, ångest, stress och beteendeproblem.          

Hur påbörjas en KBT?

Som klient är du alltid välkommen att ta kontakt via mejl, kontaktformulär här på hemsidan eller via telefon. Vi bokar ett inledande samtal där vi tar ställning till om KBT kan tänkas vara hjälpsamt för den problematik och de behov som klienten beskriver. Härefter bokas samtal in löpande enligt klientens önskemål, ofta med regelbundna samtal varje eller varannan vecka, åtminstone inledningsvis. Vi kan redan inledningsvis besluta om att utvärdera behandlingen efter ett visst antal samtal, men en utvärdering sker även löpande för att säkerställa att vi arbetar med rätt saker. 

Hur går KBT till?

KBT utgör en mer strukturerad behandlingsmetod med en mer aktiv behandlare än i vissa andra behandlingsmetoder och inleds alltid med en noggrann kartläggning eller bedömning av klientens problematik och behov; en så kallad beteendeanalys. Här insamlas information om problematiken på ett strukturerat vis, med analyser utifrån konkreta exempel från vardagen, vi kartlägger styrkor och sårbarheter, identifierar mål och fokus för behandlingen. Detta summeras till en behandlingsplan vilken vi sedan utgår från genom hela behandlingsfasen. Under behandlingsfasen arbetar vi aktivt utifrån en tydlig struktur i varje samtal och mellan samtalen pågår och fortsätter processen i de övningar som klienten får med dig in i sin vardag.  

Vad kan en KBT-övning innebära? 

Inledningsvis i en KBT kan övningar handla om att samla in information och kartlägga egna tankar, känslor och beteenden och på så vis få en större förståelse för vad som hindrar personen från att leva det liv som hen vill leva. Övningar kan sedan komma att fokuseras mer på beteenden, såsom att träna på att bryta invanda ohjälpsamma beteendemönster, att göra beteendeexperiment där vi testar nya sätt att agera eller beteendeexponering för sådant som är förknippat med rädsla och undvikande. Övningar kan även innebära att träna på nya förhållningssätt till svåra tankar, till ältande eller oro eller att hitta mer hjälpsamma förhållningssätt till sina känslor och till sin kropp.