KBT

KBT (Kognitiv Beteendeterapi) för vuxna och ungdomar.

Start 5 KBT

Psykoterapi: KBT (Kognitiv Beteendeterapi)

KBT (Kognitiv Beteendeterapi) är ett samlingsnamn för psykoterapier där vi tränar på att förändra och använda oss av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Fokus i KBT ligger på samspelet både mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. En behandling enligt KBT kan struktureras på olika sätt beroende på aktuell problematik och behov. Det finns en bred verktygslåda i KBT som skapar goda förutsättningar för att arbeta på ett sätt som passar just dig.

Vid kognitivt arbete med tankar får du hjälp att undersöka, medvetandegöra, hitta förhållningssätt till, och ibland förändra, destruktiva tankemönster med hjälp av olika tekniker. I arbetet med beteenden arbetar du med beteendeförändring med hjälp av olika tekniker såsom beteendeaktivering, exponering, färdighetsträning och beteendeexperiment kopplad till aktuell problematik. Då kan även få arbeta med strategier för att medvetandegöra samt ta hand om känslor och kroppsliga reaktioner på mer hjälpsamma sätt.

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en specifik psykologisk behandlingsform för psykisk ohälsa eller svårigheter som en person kan uppleva med sina tankar, känslor eller beteenden. Detta finns många olika terapimetoder, två exempel är KBT och ACT.

Vad gör man i psykoterapi?

I psykoterapi genomförs strukturerade samtal men professionell person, med adekvat utbildning och kompetens för att bedriva denna specifika terapimetod. En behandling kan pågå under en kortare eller längre tid och en plan för detta görs ofta inledningsvis och följs sedan regelbundet upp och utvärderas. Det är av stor vikt att en allians eller en samarbetsrelation utvecklas mellan behandlare och klient.

Vem får utöva psykoterapi?

Psykoterapi får endast utövas av legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Vem behöver psykoterapi?

Psykoterapi har en dokumenterad effekt vid flertalet tillstånd såsom vid depression, olika ångesttillstånd, stress och utmattning, sömnproblem, smärta, beteendeproblematik. Psykoterapi kan även vara hjälpsamt vid förlust och sorg, personliga kriser eller samlevnadsproblem. Psykoterapi kan genomföras individuellt, som par och familj eller i grupp beroende på behov samt vad aktuell mottagning erbjuder.