Parterapi

Parterapi enligt metoderna IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) och EFT (Emotionellt fokuserad terapi).

Start 5 Parterapi

Parterapi: IBCT (Integrativ beteendeterapi för par)

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en behandlingsmetod för par inom ramen för KBT med fokus på att öka acceptans (eller villighet) samt förståelse för varandra med hjälp av en fördjupad kommunikation. Som en följd av detta kan ni också bli mer öppna och mottagliga för att göra de förändringar som är viktiga för er. Inledningsvis kartläggs hur era relationsproblemen uppstår och hålls vid liv genom en grundlig beteendeanalys. På så vis ges perspektiv på konflikter och dessa görs till ett gemensamt problem som behöver lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse. Ofta inträffar då det paradoxala att det som upplevs som problematiskt blir det som för er samman och möjliggör en större närhet på nytt.

Vi arbetar med problemlösning, konflikthantering och olika strategier för en fördjupad och mer känslomässigt öppen kommunikation samt övar på mer hjälpsamma bemötanden och beteenden gentemot varandra. IBCT är en behandlingsform som passar för de flesta par, oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning. Metoden är användbar  i parrelationer, men även i grupper såsom arbetsgrupper där förståelse och samarbete behöver öka i motsats till konflikter och motsättningar. 

Parterapi: EFT (Emotionellt fokuserad terapi)

EFT (Emotionellt fokuserad terapi) är en behandlingsmetod för par med utgångspunkt i anknytningsteorin. Ni får arbeta med att återupprätta eller stärka den känslomässiga kontakten i relationen. Många icke-välmående par har fastnat i negativa samspelsmönster, det vill säga sätt att bemöta och kommunicera med varandra, som tenderar att upprepas. Man försöker om och om igen att nå fram till varandra men förstår inte varandras reaktioner och beteenden.

När ni som par får hjälp med att se på och förstå ert negativa samspelsmönster utifrån, och kan börja uttrycka era djupare behov och önskemål för varandra, möta varandra med respekt, vara lyhörda och tillgängliga för varandra så kan samspelsmönstret förändras. Detta i sin tur möjliggör en öppenhet, närhet och trygghet som är så grundläggande viktig för oss människor. Detta arbete brukar ge ett resultat som är stabilt och hållbart över tid. 

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Par & Familj:

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.