Parterapi

Parterapi enligt metoderna IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) och EFT (Emotionellt fokuserad terapi).

Start 5 Parterapi

Parterapi: IBCT (Integrativ beteendeterapi för par)

IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en behandlingsmetod för par inom ramen för KBT med fokus på att öka acceptans (eller villighet) samt förståelse för varandra med hjälp av en fördjupad kommunikation. Som en följd av detta kan ni också bli mer öppna och mottagliga för att göra de förändringar som är viktiga för er. Inledningsvis kartläggs hur era relationsproblemen uppstår och hålls vid liv genom en grundlig beteendeanalys. På så vis ges perspektiv på konflikter och dessa görs till ett gemensamt problem som behöver lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse. Ofta inträffar då det paradoxala att det som upplevs som problematiskt blir det som för er samman och möjliggör en större närhet på nytt.

Vi arbetar med problemlösning, konflikthantering och olika strategier för en fördjupad och mer känslomässigt öppen kommunikation samt övar på mer hjälpsamma bemötanden och beteenden gentemot varandra. IBCT är en behandlingsform som passar för de flesta par, oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning. Metoden är användbar  i parrelationer, men även i grupper såsom arbetsgrupper där förståelse och samarbete behöver öka i motsats till konflikter och motsättningar. 

Parterapi: EFT (Emotionellt fokuserad terapi)

EFT (Emotionellt fokuserad terapi) är en behandlingsmetod för par med utgångspunkt i anknytningsteorin. Ni får arbeta med att återupprätta eller stärka den känslomässiga kontakten i relationen. Många icke-välmående par har fastnat i negativa samspelsmönster, det vill säga sätt att bemöta och kommunicera med varandra, som tenderar att upprepas. Man försöker om och om igen att nå fram till varandra men förstår inte varandras reaktioner och beteenden.

När ni som par får hjälp med att se på och förstå ert negativa samspelsmönster utifrån, och kan börja uttrycka era djupare behov och önskemål för varandra, möta varandra med respekt, vara lyhörda och tillgängliga för varandra så kan samspelsmönstret förändras. Detta i sin tur möjliggör en öppenhet, närhet och trygghet som är så grundläggande viktig för oss människor. Detta arbete brukar ge ett resultat som är stabilt och hållbart över tid. 

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Par & Familj:

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.

Vad är parterapi? 

Parterapi är en samtalsbehandling med par med utgångspunkt i en beprövad metod. Parterapi utförs av en professionell person, såsom en psykolog, med specifik utbildning i och erfarenhet av den/de metoder som används. 

När är det lämpligt med parterapi? 

Det finns ingen tydlig gräns för när det är läge att söka professionell hjälp. Vi kan normalisera att relationer förändras samt går igenom olika perioder, vissa bättre och andra sämre. Då svåra perioder, såsom med ökade konflikter och samspelssvårigheter eller med minskad kommunikation och ökad distans, inträffar mer ofta eller upplevs som allt svårare att hantera för paret kan det vara bra att söka professionell hjälp. Många par väljer dock att arbeta med sin parrelation i mer förebyggande syfte för att stärka sin relation, underlätta för samspel och kommunikation, och skapa en mer fungerande tillvaro tillsammans där båda parter mår bra i relationen. Andra par söker parterapi i samband med en kris, såsom vid otrohet, sjukdom, dödsfall eller andra svåra händelser. Då kan behovet av parterapi upplevas som mer akut. En del par söker parterapi först i samband med avslut av sin relation, i syfte att möjliggöra ett så bra avslut som möjligt och få stöd i att hantera och bearbeta detta.

Vilka metoder utgår parterapi ifrån? 

Vid Burmans psykologbyrå utgår parterapi från de evidensbaserade metoderna IBCT och EFT vilka visar goda resultat i forskning. Ni kan läsa mer om metoderna under rubriken ”parterapi” på hemsidan.

Hur går parterapi till? 

Psykolog Therése Burman följer ofta en struktur för parterapi enligt metoden IBCT med följande upplägg; Terapin inleds med ett gemensamt bedömnings-/kartläggningssamtal vilket följs av två individuella samtal och därefter ett återkopplande gemensamt samtal där parets problematik och behov för en parterapi summeras och en plan för behandling talas ut. Detta ingår i den så kallade bedömningsfasen. Härefter tar behandlingsfasen vid, där paret tillsammans med psykologen arbetar i strukturerade samtal med de behov som framkommit. Vid parterapi som en mer akut insats kan denna struktur frångås och ersättas med ett upplägg som passar parets behov bättre.

Hur länge och hur ofta går man i parterapi?

Längden för en parterapi varierar från par till par men det är en insats som kräver en del tid och engagemang. Vanligt är  att den fortgår åtminstone några månader och för en del par mer långvarigt upptill ett år eller längre, beroende på behov.

Det är viktigt med en viss kontinuitet i parterapi. Vanligt är att gå i parterapi varannan eller var tredje vecka men under bedömningsfasen eller vid en större problematik kan det vara lämpligt med samtal varje vecka. Efterhand att paret blir mer självgående i förståelse för och hantering av sina relationsproblem så kan samtalen glesas ut. Paret har möjlighet att välja om de önskar att ses fysiskt på plats på mottagningen eller om de föredrar videosamtal.

Vad kostar parterapi?

Vid Burmans psykologbyrå kostar ett parsamtal på 60 min 1500 kr. Det är möjligt att boka in längre samtalstid och då är kostnaden något högre.