GDPR

Start 5 GDPR

Information om behandling av personuppgifter

GDPR är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi ska ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller t.ex. de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. Om du har frågor gällande personuppgiftshantering vänligen skriv ett mejl till kontakt@burmanspsykologbyra.com.

Personuppgiftsansvarig

Therése Burman
0708-577870
kontakt@burmanspsykologbyra.com

Ändamål och rättslig grund för behandling

Burmans psykologbyrå AB använder de uppgifter du lämnar för att verksamheten ska kunna erbjuda dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs löpande in i journalsystemet.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga att verksamheten är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom journalföring. Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Lagringstid

Dina personuppgifter raderas i enlighet med Patientdatalagen, dvs tidigast 10 år efter senaste journalanteckningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall ska begränsas samt i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana som används i journalen, gäller regler om tystnadsplikt och sekretess. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du samtyckt till detta. I vissa fall kan en skyldighet finnas att lämna ut uppgifter, exempelvis när ett barn far illa. Detta kan även gälla om du ska få fortsatt vård hos en annan vårdgivare eller till andra myndigheter.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. I detta ingår uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar och planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Det ska även dokumenteras vilken information du som patient får, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.